Thõa thuận hợp tác của AELC và Trường Đại học Miyazaki Nhật Bản

Trường Đại Học Quốc gia Miyazaki tại quận Miyazaki, Nhật Bản đã ký thõa

thuận hợp tác với AELC. Thông qua đó, từ tháng 03/2013, AELC sẽ cung cấp

các khóa đào tạo tiếng Anh cho các sinh viên tại Trường Đại học Miyazaki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *